O nás

splnomocneny-zastupca-zakon-o-odpadoch-eulcSpoločnosť EuLC, s.r.o. poskytuje vybrané odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
V rámci svojej činnosti poskytuje služby splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo znamená inštitút splnomocneného zástupcu?
Od 1.1.2016 vstupuje do platnosti nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o odpadoch je založený na tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Výrobcovia obalových a neobalových materiálov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vozidiel alebo pneumatík budú zodpovední za financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu v mestách a obciach.
Väčšina výrobcov si svoje povinnosti môže splniť uzatvorením zmluvného vzťahu s tzv. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Uvedené neplatí pre výrobcov, ktorí nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. Takíto výrobcovia sú povinní na plnenie týchto povinností splnomocniť tzv. splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v SR.
Na základe splnomocnenia zodpovedá splnomocnený zástupca za plnenie všetkých povinností výrobcu, ktorý nemá sídlo v SR podľa zákona o odpadoch a pri tom koná vo vlastnom mene.